EHBO Friesland

BEDRIJFSLOGO

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering, dienst en overeenkomst tussen EHBO-Friesland en een opdrachtgever.

 

Artikel 1.2 Definities

1.2.1 EHBO-Friesland is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Noord te Leeuwarden onder nummer 68438419.


1.2.2 Opdrachtgever: Natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met EHBO-Friesland een overeenkomst is aangegaan.

 

Artikel 1.3 Toepasselijkheid

1.3.1 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met EHBO-Friesland waarvoor EHBO-Friesland derden dient te betrekken.


1.3.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


1.3.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


1.3.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.3.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld‘ naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1.1 De overeenkomst tussen EHBO-Friesland en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een orderbevestiging, opdrachtbrief of bevestiging per e-mail.


2.1.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijdsduur die staat vermeld in de orderbevestiging, opdrachtbrief of e-mail.


2.2 Alle offertes van EHBO-Friesland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enige recht worden ontleend indien een dienst waarop de offerte betrekking heeft, in tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 EHBO-Friesland kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


2.4 De in offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht EHBO-Friesland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


2.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Annulering

3.1 Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden. U kunt u schriftelijke annulering per e-mail verzenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


3.2 Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de afgesproken datum worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.


3.3 Bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 30% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.


3.4 Bij annulering tussen 21 en 2 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 70% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.


3.5 Bij annulering tussen 2 dagen en de afgesproken datum wordt 90% van de in opdracht genoemde prijs in rekening worden gebracht.

3.6 Indien er geen annulering plaatsvindt voor de afgesproken datum of de afgesproken datum is gepasseerd zonder vroegtijdige annulering zal 100% van de genoemde prijs in rekening worden gebracht.


3.7.1 Het genoemde in artikel 3.3 t/m 3.6 is niet van toepassing indien er sprake is van overmacht hetwelk niet door opdrachtgever beïnvloedbaar is. Dit laatste ter beoordeling van EHBO-Friesland.


3.7.2 Kosten die feitelijk gemaakt zijn, dan wel die gemaakt dienen te worden als gevolg van de annulering en in relatie staan met de annulering zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Betaling

4.1 De betaling van de factuur dient bijgeschreven te zijn binnen acht dagen na facturering op het rekeningnummer van EHBO-Friesland zoals vermeld op de factuur tenzij anders is overeengekomen. De factuur is daarin bepalend, tenzij de opdrachtgever een schriftelijke verklaring kan overleggen.

4.2 Heeft na het betalingstermijn als genoemd in 4.1 geen betaling plaatsgevonden dan is de opdrachtgever in gebreke zonder dat hiertoe door EHBO-Friesland een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.


4.3 Indien na de in artikel 4.1 genoemde betalingstermijn geen betaling plaatsgevonden is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buiten gerechtelijke invorderingskosten, een en ander conform de Wet Incasso Kosten.


4.4 Bij achterwege blijven van een tijdige betaling staat het EHBO-Friesland vrij de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 

Artikel 5 Uitvoering en wijziging overeenkomstprijsverhoging.

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, diensten of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever EHBO-Friesland schriftelijk in gebreke te stellen. EHBO-Friesland dient daarbij wel een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


5.2 EHBO-Friesland, dan wel medewerkers van EHBO-Friesland zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.


5.3 EHBO-Friesland heeft het recht om bepaalde werkzaamheden en diensten uit te laten voeren door derden.


5.4 EHBO-Friesland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde afzonderlijk te factureren.


5.5 EHBO-Friesland is bevoegd, zonder toestemming vooraf van de opdrachtgever, de prijs van de overeenkomst te verhogen als zij hier op wettelijke gronden toe gedwongen is.

 

Artikel 6 Overmacht

6.1 EHBO-Friesland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.


6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EHBO-Friesland geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor EHBO-Friesland niet in staat is haar verplichting na te komen. Werkstaking van de medewerkers van EHBO-Friesland of van derden daaronder begrepen. EHBO-Friesland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat EHBO-Friesland zijn verbintenis had moeten nakomen.


6.3 EHBO-Friesland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


6.4 Voor zoveel EHBO-Friesland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichting uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EHBO-Friesland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever vrijwaart EHBO-Friesland en zijn medewerkers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en/of indirecte schade die het gevolg is van door EHBO-Friesland en/of leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden verrichtte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EHBO-Friesland.


7.2 Indien EHBO-Friesland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EHBO-Friesland beperkt tot maximaal tweemaal het overeengekomen bedrag waarvoor de dienst verricht is.


7.3 De aansprakelijkheid van EHBO-Friesland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.


8.2 De rechter van het arrondissement waar de vestigingsplaats van EHBO-Friesland onder valt is bij uitsluiting van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


8.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 9 Vindplaats en wijziging voorwaarden

9.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.


9.2 Indien de voorwaarde worden vertaald naar een andere taal is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


9.3 De Algemene voorwaarden van EHBO-Friesland zijn te vinden op de website van EHBO-Friesland en ten kantore van EHBO-Friesland, deze zullen op eerste verzoek op schrift worden verstrekt.

Nieuwsbrief

                                                      

Webdesign: JanZijlstra.nl

© 2020 EHBO Friesland